Prihlasovanie do programu je ukončené.

Vo všetkých kútoch
Slovenska sú deti,

ktoré si zaslúžia kvalitné a inšpiratívne vzdelávanie.

Mnohé z aktivít na reformu školstva a zavádzanie inovácií sa dejú vo veľkých mestách. Pokiaľ chceme zlepšiť vzdelávania na Slovensku, je nevyhnutné zapojiť všetky školy – malé aj veľké, dedinské aj mestské.

Veríme, že na každom dieťati a každej škole záleží, a preto chceme priamo v regiónoch ukázať možnosti a priniesť inšpiráciu, ako sa dá robiť zmena školstva zdola.

Začíname tu

Harmonogram Grantu

Čo získate,

keď sa zapojíte?

Mám záujem

zúčastniť sa programu

Harmonogram programu

Na každej škole záleží

Harmonogram Grantu Harmonogram Grantu

Program

workshopov

Všetky workshopy
sú jednodňové!

Budú prebiehať v coworkingovom
centre Poštovej banky.

Lazovná 5, Banská Bystrica 974 01

1. Workshop

Učiteľ ako sprieVODCA -
koučingové techniky v škole

13.02.2019

od 9:00 do 15:00

Workshop pootvorí dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu. Spoločne s lektorkami si vyskúšate prácu s rôznymi koučingovými technikami (napr. parafrázovanie, práca s tichom), objavíte potenciál i silu otázok a poučíte sa z najčastejších chýb pri ich kladení.

Jana M. Bálažová

V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka rozvojových programov pre učiteľov. Zobraziť viac

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka mentoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku.

Viera Lasáková

V súčasnosti pôsobí ako mentorka Individuálneho rozvojového programu učiteľov (IRPU) a autorsky i mentorsky sa podieľa tiež na programe Premena školy zvnútra.  Zobraziť viac

Vyštudovala filozofiu a estetiku na UKF v Nitre. Pracovala v DAPHNE – IAE, kde sa autorsky podieľala na príprave a realizovaní vzdelávacích projektov, tvorbe metodických materiálov, workshopoch pre učiteľov a realizácií vzdelávacích programov pre deti. Je spoluzakladateľkou SZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici, kde pôsobí aj ako učiteľka spoločenskovedných predmetov.

2. Workshop

Kritické myslenie

13.03.2019

od 9:00 do 15:00

Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť je čoraz dôležitejšie. Kľúčovou kompetenciou pedagógov sa tak stáva schopnosť rozvíjať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné zručnosti. Workshop je zameraný na rozvíjanie kritického myslenia, formulovanie vlastných argumentov a prezentačné schopnosti.

Ondrej Gažovič

Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii. Zobraziť viac

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne.

3. Workshop

Zážitková pedagogika

17.04.2019

od 9:00 do 15:00

Ako učiť pomocou zážitku? Ako následne tento zážitok vo výučbe spracovať a pretaviť ho na vedomosť? Ako pracovať so skupinou tak, aby sa pri výučbe využila spoločná dynamika a aby učenie bolo nielen o získavaní informácií, ale aj o rozvoji tzv. mäkkých zručností? Tento seminár vám ponúkne príležitosť vyskúšať si zážitkové učenie na vlastnej koži a zároveň si osvojiť základné zručnosti ako je review či práca so skupinovou dynamikou.

Zuzana Labašová

Zuzana je psychologička a lektorka v oblasti globálneho vzdelávania. Zobraziť viac

Vo svojej práci používa zážitkovú pedagogiku, storytelling a rôzne aktivizačné metódy, ktoré študentov vtiahnu do procesu učenia. Učenie sa následne stáva aktívnou snahou namiesto pasívneho prijímania, čím sa zaručí väčšia miera zapamätaného učiva. Spoluautorka metodickej príručky "Komu patrí zem", ktorá ponúka desiatky aktivít na environmentálne a spoločenské témy súčasnej spoločnosti.

4. Workshop

Návrh a tvorba
vzdelávacích projektov
+ Finančná gramotnosť žiakov

15.05.2019

od 9:00 do 15:00

Vzdelávacie projekty sú v súčasnosti možnosťou, ako zlepšiť situáciu na svojej škole a inšpirovať učiteľov a riaditeľov na iných školách. Majú byť nápomocné pre iných, mali by ste pri ňom spolupracovať a dostať ho do povedomia ostatných. Odpoveď, ako na to, dostanete na našom spoločnom workshope. Počas dňa sa od zástupcu Poštovej banky dozviete aj to, ako naučiť deti finančnej gramotnosti a to tak, aby ich to bavilo. Finančná gramotnosť nie je len o číslach a nudných prepočtoch. Je to o rozhľade a zodpovednom prístupe k sebe a svojmu okoliu.

Juraj Hipš

Pôsobí ako tréner vzdelávacích kurzov pre školy a firmy v oblasti životného prostredia a vzdelávania. Zobraziť viac

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK so zameraním na environmentálnu etiku. Po skončení štúdia pôsobil ako stredoškolský učiteľ predmetov náuka o spoločnosti a základy ekológie. V roku 2000 založil neziskovú organizáciu CEEV Živica. Je zakladateľom Komenského inštitútu - špičkového vzdelávania pre pedagogických lídrov.

Lýdia Kolembusová

Vyštudovala ekonómiu v odbore financie. Od roku 2011 pôsobí v retailovom bankovníctve, v súčasnosti na pozícii HR konzultant. Zobraziť viac

V spolupráci so svojimi kolegami z banky sa podieľala na viacerých projektoch zameraných na podporu a zvyšovanie finančnej gramotnosti cieľových skupín – žiaci, študenti, dôchodcovia.

Podmienky grantu

Ak sa zapojíte do programu a absolvujete aspoň dva workshopy podľa svojho výberu, získate možnosť požiadať o grant vo výške 2 000 eur na realizáciu projektu zmeny na svojej škole.

Ku grantu dostanete aj mentora, ktorý vás bude usmerňovať pri realizácii projektu. Naši mentori sú skúsení odborníci z oblasti školstva, ktorí spolupracujú s Komenského inštitútom.

Z celkového počtu prihlásených projektov vyberieme päť, ktoré získajú grant.

O grant na projekt môžu požiadať učitelia, ktorí sa zúčastnia minimálne dvoch workshopov. Každý zapojený učiteľ sa môže hlásiť s jedným projektom. Z jednej školy sa môžu hlásiť aj viacerí učitelia.

Zúčastnite sa viacerých workshopov

Otázky a odpovede

Koľko stojí zapojenie sa do programu?
Program je vďaka podpore Poštovej banky pre účastníkov zadarmo.

Pre koho je program určený?
Do workshopov sa môžu zapojiť učitelia a riaditelia základných a stredných škôl.

V ktorých regiónoch bude program prebiehať?
Program je momentálne otvorený pre školy v Banskobystrickom kraji ako pilotný projekt. V nasledujúcich rokoch bude program otvorený pre ďalšie regióny.

Mentori

Na každej škole záleží

Tina Gažovičová

V súčasnosti sa venuje najmä inováciám v školstve a inkluzívnemu vzdelávaniu. Zobraziť viac

Desať rokov pracuje v neziskovom sektore v oblasti vzdelávania, inklúzie a ľudských práv. Vyštudovala sociológiu a verejnú politiku a podieľala sa na rade projektov a výskumov ako analytička, lektorka a projektová manažérka. Pochádza z Bratislavy, prežila mnoho rokov v zahraničí a od roku 2016 býva s rodinou na zaježovských lazoch v okrese Zvolen.

Juraj Hipš

Pôsobí ako tréner vzdelávacích kurzov pre školy a firmy v oblasti životného prostredia a vzdelávania. Zobraziť viac

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK so zameraním na environmentálnu etiku. Po skončení štúdia pôsobil ako stredoškolský učiteľ predmetov náuka o spoločnosti a základy ekológie. V roku 2000 založil neziskovú organizáciu CEEV Živica. Je zakladateľom Komenského inštitútu - špičkového vzdelávania pre pedagogických lídrov.

Viera Lasáková

V súčasnosti pôsobí ako mentorka Individuálneho rozvojového programu učiteľov (IRPU) a autorsky i mentorsky sa podieľa tiež na programe Premena školy zvnútra. Zobraziť viac

Vyštudovala filozofiu a estetiku na UKF v Nitre. Pracovala v DAPHNE – IAE, kde sa autorsky podieľala na príprave a realizovaní vzdelávacích projektov, tvorbe metodických materiálov, workshopoch pre učiteľov a realizácií vzdelávacích programov pre deti. Je spoluzakladateľkou SZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici, kde pôsobí aj ako učiteľka spoločenskovedných predmetov.

Harmonogram Grantu